Moje inwestycje

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Moje inwestycje

Inwestycja (a więc także inwestycja w instrumenty finansowe) w/g Jacka Hirshleifera to wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych, niepewnych korzyści. Najważniejszym problemem przed jakim staje inwestor jest podjęcie decyzji, inwestować czy wstrzymać się od inwestycji, a jeżeli inwestować to kiedy i w jakie instrumenty oraz jak duże środki finansowe przeznaczyć na inwestycje. Podstawowymi mierzalnymi cechami inwestycji jest dochód i ryzyko. Można się z nimi zapoznać na stronach dochód i ryzyko. W zależności od cyklu koniunkturalnego, czyli cyklicznych zmian  długookresowego tempa wzrostu gospodarczego charakterystycznych dla gospodarek rynkowych ( opisanego na stronie cykl koniunkturalny) rośnie lub maleje ryzyko inwestycyjne w określone instrumenty. Dlatego moje inwestycje są oparte wyłącznie na  jego fazach. Kluczem do rozpoznania kolejnych faz cyklu gospodarczego są działania banków centralnych, szczególnie banku centralnego USA -FED-u oraz raporty różnych instytucji.

Do najważniejszych z nich należą:

a) raporty z rynku pracy:

b) produkt Krajowy Brutto – PKB (Gross Domestic Product – GDP) – pokazuje dynamikę zmian rozwoju   gospodarczego danego kraju;

c) wskaźniki inflacji;

d) raporty ISM (Chicagowski indeks PMI,wskaźnik ISM dla sektora usług, wskaźnik ISM dla sektora wytwórczego) dotyczą bieżącej sytuacji gospodarczej w regionach.

e) raporty o nastrojach konsumenckich ( wskaźnik nastrojów konsumenckich opracowany przez University of Michigan, wskaźnik zaufania konsumentów ABC i publikowany praktycznie we wszystkich państwach wskaźnik ufności konsumenckiej) ocenia przyszłe zachowania się konsumentów.

f) raporty z rynku nieruchomości.  Kondycja tego sektora jest ważnym czynnikiem oceny całej gospodarki i jej perspektyw rozwoju.

Moje inwestycje oparte są także na ocenie sytuacji gospodarczej danego kraju, w którym zamierzam inwestować. Pomimo dobrej koniunktury na rynkach światowych, na konkretnym rynku może ona być diametralnie różna ze względu na złą sytuację gospodarczą, prowadzoną politykę gospodarczą lub zwiększone ryzyko inwestycyjne. Przy ocenie danego rynku kieruję się następującymi głównymi kryteriami:

  • tempem wzrostu PKB;
  • spadkiem inflacji;
  • deficytu budżetowego;
  • długu publicznego;
  • stopy bezrobocia. W następnej kolejności powinniśmy oceniać także sytuację polityczną: rolę polityków w decyzjach gospodarczych, rolę związków zawodowych, znaczenie partii populistycznych, akty prawne dotyczące rynku pracy gdyż wpływa ona na atrakcyjność inwestowania.

Moje inwestycje oparte są o fazy cyklu gospodarczego w/g Martin Pringa:

  • w depozyty bankowe – są  najlepszym rozwiązaniem gdy rozpoczyna się trend spadkowy na towarach,  akcjach i obligacjach. Klasyczne depozyty bankowe oferują inwestorowi niską stopę zwrotu w zamian za niskie ryzyko. Praktycznie do określonej kwoty, są one pozbawione ryzyka, gdyż w wielu krajach istnieje tzw. fundusz gwarancyjny, który gwarantuje wypłatę;
  • w fundusze inwestycyjne oparte na towarach.. Samodzielne inwestowanie na rynku towarowym wymaga nie tylko niezbędnej wiedzy, ale jest także obarczone dużym ryzykiem związanym z dźwignią finansowa;
  • na rynku akcji, gdy tylko pojawi się oznaka wzrostu gospodarczego. Buduję portfel inwestycyjny przy wykorzystaniu systemu inwestycyjnego SISS 2010. Więcej na temat jego budowy możesz dowiedzieć się na stronie portfel inwestycyjny.